dilluns, 21 de novembre de 2011

El procés de composició escrita


- El model més complet del procés de composició és el presentat per Linda Flower i John R. Hayes (1981).
L'any 1996, J. Hayes el va actualitzar afegint-li un component actitudinal que incloïa les actituds i les emocions que ens mouen i ajuden a escriure.
- És el model més difós i aplicat a l'ensenyament.
- Aquest model descriu detalladament les diverses operacions intel·lectuals que realitza un autor per escriure un text.
- Està format per diversos processos i subprocessos mentals bàsics, organitzats jeràrquicament.

- Aquest model sosté que l'acte d'escriure està compost per:

 • La situació de comunicació: conté tots els elements externs a l'escriptor:
  • El problema retòric: conjunt de circumstàncies que fan que un subjecte decideixi escriure.  • El text: el que s'escriu, és la resposta o solució que es dóna a aquest problema. Una anàlisi correcta de tots els aspectes anteriors és el primer pas per a elaborar la solució del problema (text).
 • La memòria a llarg termini de l'escriptor: inclou els coneixements que l'escriptor posseeix registrats i emmagatzemats en el cervell, sobre:

  • Contingut temàtic.
  • L'audiència.
  • Les diferents estructures textuals que està utilitzant.
  • El traçat de les lletres.

Com a futurs mestre em de tenir en compte que com més petits siguin els alumnes, més escassos seran els coneixements que tindran emmagatzemats a la memòria; per aquest motiu la intervenció del mestre en el procés d'elaboració del text es imprescindible.

 • Tres processos bàsics:
1. Planificació: l'escriptor elabora una representació mental de el que vol escriure i com vol fer-ho.

  • Subprocessos: Generar, Organitzar i Formular objectius.
- En l'àmbit d'escolaritat, el procés d'escriptura es farà en grup, en veu alta (els nens aniran generant diferents idees), després es definiran els objectius, s'organitzarà el contingut del text, i mentrestant, el mestre pot anotar algunes dades o paraules a la pissarra.

2. Redacció: l'escriptor transforma les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector. En aquest procés es posen en funcionament una gran quantitat de coneixements:
  • compondre paraules.
  • organitzar mentalment el text.
  • components lèxics i sintàctics.
  • components de cohesió textual.

3. Revisió: l'escriptor rellegeix l'escrit i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text. és un conjunt de revisions que es fan al llarg de tota la tasca d'escriptura:

  • Es valora: el contingut i l''assoliment d'aquests, la possibilitat de ser comprès pels lectors, la coherència, la cohesió, l'expressió lingüística general, l'estil, l'ortografia, etc.
  • Es compon de dos subprocessos: avaluació i revisió.

És bo saber que quan ens decidim per escriure un text no es pot escriure el primer que se'ns passa pel cap. Cal seguir un procés: el primer seria la planificació, saber el que es vol escriure i com. Després, una vegada ho tenim clar redactar, transformant les idees mentals en comprensible per al lector. I finalment, quan ja està el text redactat, fer una revisió per poder modificar o millorar allò que es cregui convenient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada